درباره کانون
1

7 ارديبهشت 1392
اهداف انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
طبق ماده 8 اساسنامه کانون دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اهداف این کانون عبارتند از:

 

7 ارديبهشت 1392
اساسنامه انجمن علمی کتابداری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

7 ارديبهشت 1392
اهداف

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >