فهرست پادکست ها
    
توصیه های بهداشتی
16 اسفند 1398

این راهنما توسط دکتر مهدی هادی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، به منظور استفاده عموم در خصوص حفاظت فردی در برابر ویروس جدید (CORONA VIRUS) که شیوع آن برای اولین بار در ووهان چین در تاریخ ۲۰۱۹ است، ترجمه و تهیه شده است. (محتوای این راهنما عینا برگرفته از وب‌سایت سازمان بهداشت جهانی) در این وبسایت می‌توانید آخرین اطلاعات و گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی راجع به شیوع ویروس جدید را رصد کنید.


  download

    
خلاصه ای از گزارش مجله GAMA در مورد ویروس کرونا
16 اسفند 1398

در این ویدئو خلاصه‌ای از گزارش مقالات علمی پژوهشی انجام شده در حوزه کرونا ویروس توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت اطلاع رسانی قابل مشاهده است


  download

    
انتقال ویروس کرونا از راه مدفوعی_دهانی
16 اسفند 1398

اﻧﺴﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس اﺳﺖ، دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮد. ﻗﻄﺮات رﯾﺰی ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزدم از دﻫﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮد آﻟﻮده ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮاﯾﺖ وﯾﺮوس از ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻗﻄﺮات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ است روی اﺷﯿﺎء و ﺳﻄﻮح ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﭘﺲ از ﻟﻤﺲ آن اﺷﯿﺎء و ﺳﻄﻮح ﺳﭙﺲ ﻟﻤﺲ ﭼﺸﻢ، ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ دﻫﺎن ﺧﻮد دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻄﺮات رﯾﺰی ﮐﻪ دﻫﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزدم ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻪ درون دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ راﻫﻬﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎریﺳﺖ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎزه را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.


  download

    
آشنایی با پایگاه داده اکسس
2 مهر 1392

تولید کننده: ویکی رادیو


  download

    
آشنایی با لینوکس
2 مهر 1392

تولید کننده: رادیو ویکی


  download

    
آشنایی با پروژه گنو
2 مهر 1392

تولید کننده: رادیو ویکی


  download

    
آشنایی با شبکه های اجتماعی
2 مهر 1392

تولیدکننده: رادیو ویکی


  download

    
متن باز
2 مهر 1392

تولید کننده: رادیو ویکی


  download

    
جنبش متن باز
2 مهر 1392

تولیدکننده: رادیو ویکی


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< اسفند فروردین >>
تعداد بازدید:   ۴۵
 
< >